Privacyverklaring
Verba Advocatenkantoor

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Verba Advocatenkantoor en (het gebruik van) de website www.verba-advocatenkantoor.nl. 

Het is mogelijk dat Verba Advocatenkantoor bij haar dienstverlening en bij het gebruik van haar website persoonsgegevens verwerkt en deze onder andere deelt met haar ICT-leverancier(s). 

Verba Advocatenkantoor respecteert uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. 

Met deze Privacyverklaring geeft Verba Advocatenkantoor uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Verba Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te optimaliseren en om met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hieronder te noemen doelen:

  • Het verlenen van juridische dienstverlening, waaronder het uitvoeren van overeenkomsten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • het opmaken en innen van declaraties;
  • Adviseren, bemiddelen en verwijzen;
  • nakomen van verplichtingen;
  • Marketing- en communicatieactiviteiten;
  • Vanwege technische redenen, zoals de optimalisatie van onze website. 

Verba Advocatenkantoor verwerkt o.a. de navolgende persoonsgegeven:
– NAW-gegevens en andere tot de persoonlijke gegeven, e-mailadressen, telefoonnummers, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscale relevante gegevens en de daarbij behorende correspondentie.

Verba Advocatenkantoor verwerkt deze persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken of bepaalde gegevens niet te verstrekken. 

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is gelegen in artikel 6 van de AVG, zoals :

  1. de wettelijke verplichtingen;
  2. de uitvoering van de overeenkomst;
  3. de verkregen toestemming en
  4. het gerechtvaardigd belang (voor het plaatsen van bijvoorbeeld functionele en analytische cookies).

Verba Advocatenkantoor deelt alleen de aan haar verstrekte persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bij behandeling van de dossiers werkt Verba Advocatenkantoor samen met bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, medische specialisten, rechtsbijstandsverzekeraars, administratie- en accountantskantoren, belastingadviseurs etc. Eventuele andere derden zijn bijvoorbeeld partijen die nieuwsberichten en andere communicatie voor Verba Advocatenkantoor verzorgen.

Met derde partijen die namens en in opdracht van Verba Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerken, worden verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Verba Advocatenkantoor bewaart de persoonsgegeven die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Op uw verzoek wordt inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U kunt steeds verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Indien en voor zover u bezwaar maakt tegen verwerking van persoonsgegeven kunt u Verba Advocatenkantoor ook verzoeken de verwerking (tijdelijk) te beperken. Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebeurt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

De verzoeken betrekking hebbend op de verwerking van persoonsgegevens kunnen alleen betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

Indien en voor zover u een klacht over uw privacy in relatie tot Verba Advocatenkantoor hebt, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Verba Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft ten aanzien van deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Verba Advocatenkantoor te Breda.

https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda