Algemene voorwaarden
Verba Advocatenkantoor

 1. Verba Advocatenkantoor B.V. (hierna: Verba) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur. Verba houdt kantoor te Breda en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85990752.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing wanneer een opdracht wordt verstrekt aan – of gebruik wordt gemaakt van dienstverlening van – Verba.
 3. Een opdracht tot juridische dienstverlening aan een op het kantoor van Verba werkzame advocaat (waaronder tevens worden verstaan de partners/aandeelhouders van Verba) of juridisch medewerker, doet, bij aanvaarding daarvan en met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend verbintenissen ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en Verba.
 4. Indien de uitvoering van een opdracht door Verba mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid ongeacht de grondslag steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verba wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Verba in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. 
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. 
 6. Alle vorderingen tot schadevergoeding jegens Verba verjaren één jaar na de dag waarop de opdrachtgever daarmee bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en Verba als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij de vordering eerder vervalt of verjaart op grond van toepasselijk recht.
 7. Als Verba bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt (waaronder mede begrepen vertalers, externe advocaten, deurwaarders en rolgemachtigden) dan is Verba, indien een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, bevoegd die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 8. Verba en Stichting Derdengelden Verba Advocatenkantoor kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Verba en Stichting Derdengelden Verba Advocatenkantoor zullen deze gelden storten bij een door Verba te bepalen bank. Verba en Stichting Derdengelden Verba Advocatenkantoor zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. 
 9. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de resultaten van) de opdracht geen rechten ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. Verba aanvaardt ongeacht de grondslag geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever. 
 10. Verba kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden. 
 11. Verba heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen (per 1 januari van ieder jaar). 
 12. Betaling van de facturen van Verba dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Verba kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
 13. Verba is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. 
 14. Verba heeft een kantoorklachten-regeling waarop opdrachtgevers een beroep kunnen doen. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Verba. 
 15. Verba zal bij de uitvoering van de opdracht alle relevante weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. Verba is een verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de verwerking van de persoonsgegevens die zij in verband met de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever verkrijgt. Verba bepaalt bij de uitvoering van de opdracht zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Verba verwerkt persoonsgegevens die zij van opdrachtgever heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de opdracht en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Verba mag, al dan niet in verband met de opdracht, de persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en verspreiden onder eenieder binnen de organisatie van Verba in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer. Verba verwerkt geen gegevens in opdracht van opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is uit de aard van de dienstverlening. Verba zal als verwerkingsverantwoordelijke met haar opdrachtgever geen verwerkersovereenkomst sluiten. Verba zal de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover dat niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen. Verba zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en onbevoegde toegang. 
 16. Verba zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de opdracht geheimhouden. Verba zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de opdracht op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij opdrachtgever daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, zulks voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat voor Verba. De geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat sprake is van een overtreding van het geheimhoudingsbeding of indien informatie bij de ontvanger al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. 
 17. Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna Verba het recht heeft het dossier te vernietigen. 
 18. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Verba is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen Verba en een opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Verba om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.
https://www.verba-advocatenkantoor.nl/wp-content/uploads/2021/01/VERBA_logo_kader-160x160.png
Baronielaan 23, 4818 PA Breda
Postbus 5640, 4801 EA Breda